Wijkraad Brakkenstein

Jaarverslag Wijkraad 2019

Jaarverslag wijkraad Brakkenstein 2019.

Samenstelling wijkraad.
De wijkraad is een vereniging die de algemene belangen behartigt van de bewoners van Brakkenstein. Alle bewoners uit de wijk kunnen (kosteloos) lid worden van de vereniging. De vereniging kent een bestuur en heeft statuten waarin de belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn beschreven.

Samenstelling bestuur in 2019: Hermine Groenendaal voorzitter,  Ine Bergervoet penningmeester, Tjeerd van den Broek, waarnemend secretaris en de algemene leden Annelies de Wildt, Stefan Daamen, Rob van Westrienen, Henk Sikking en Helga Adriaens.

 

Werkwijze en activiteiten.

De wijkraad vind het belangrijk om in nauw contact te zijn met de wijkbewoners. Op deze wijze weten wijkbewoners de wijkraad het beste te vinden en vice versa. Sinds 2018 nodigen we bewoners van de wijk actief op lid te worden van de vereniging. Eind 2019 telt de wijkraad 112 Leden. Het bestuur van de wijkraad overlegt ongeveer 7 maal per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we ingekomen berichten of e-mails, brieven van de gemeente, brieven of vragen van wijkbewoners of organisaties. De wijkraad neemt deel aan de volgende gemeentelijke werkgroepen: Parkeren en Pilot Omgevingsplan Heyendaal. Dit doet ze o.a. door met regelmaat te overleggen met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

We  overleggen regelmatig met wijkmanager Edwin van Haveren en wijkregisseur Anne-Marie Cobussen en vanaf 1 juni Helen Franken. Op 28 januari 2019 bespreken Edwin van Haveren en Henk Sikking namens het bestuur enkele relevante punten uit de wijkvisie Brakkenstein 2017, zoals afgesproken tijdens de evaluatie van het  WijkAanpakProgramma 2016-2017. 

In 2019 versturen we twee Ledennieuwsbrieven.

In  april vindt de eerste algemene ledenvergadering plaats. Hierbij zijn 12 algemene leden en 7 bestuursleden aanwezig.

Op 25 april vindt op verzoek van de wijkraad een wijkschouw plaats, hierbij bezoeken we o.a. de speelplekken op de pleintjes in de Kanunnikkenbuurt, deze zullen binnenkort worden aangepakt.

De wijkraad organiseert dit jaar één openbare wijkraadvergadering op 23 november welke druk wordt bezocht: extra stoelen zijn nodig om de circa 120 bezoekers een zitplaats in de zaal te kunnen geven.

Tijdens de openbare wijkraadvergadering informeert de wijkraad en het Radboud de wijk over de stand van zaken met betrekking tot parkeren. Bijvoorbeeld over het feit dat maatregelen als resultaat hebben dat meer mensen met ander vervoer dan de auto reizen. En dat afspraken zijn gemaakt over maatregelen om parkeren in de wijk verder te voorkomen en ontmoedigen.

Dit jaar vindt geen bestuurlijk overleg plaats met een delegatie van het college van B&W, omdat we nog in oktober 2018  om de tafel zaten. We verschuiven het overleg naar 2020.

De belangrijkste gespreksonderwerpen op de agenda waren:

  • Evaluatie wijkvisie in relatie tot Wijk Aanpak Programma
  • Nieuwsbrieven algemene leden wijkraad
  • Fietsplan “Fietsen alle jaren Nijmegen”
  • Projectontwikkeling/planvorming van de bouwlocatie oude Basisschool Heemraadstraat 2
  • Parkeren
  • Communicatie naar en verbinding met de algemene leden van de Wijkraad
  • Wijkwebsite, wijkblad
  • Omgevingsvisie Nijmegen

Reguliere vergaderingen.

21 januari, bestuursvergadering

25 maart, bestuursvergadering

15 april,  algemene ledenvergadering 

27 mei, bestuursvergadering

23 september, bestuursvergadering

25 november, openbare vergadering  .


Publiciteit/Representatie.

De wijkraad Brakkenstein onderhoudt haar eigen Facebookpagina. Ook onderhoudt zij een eigen pagina op mijnbrakkenstein.nl. De vergaderingen worden hier aangekondigd. Op 4 februari zijn Annelies de Wildt en Henk Sikking aanwezig bij viering 5 jaar Stip Zuid. In het juli nummer van het wijkblad staat een verslag van de eerste algemene ledenvergadering (Ondertussen in de wijkraad). Ook doet Anne-Marie Cobussen verslag van de wijkschouw. In het oktober nummer staat een aankondiging van de openbare vergadering. Op 18 november vergadert een delegatie van de wijkraad met de projectontwikkelaars van de gemeente over de locatie Heemraadstraat. Ter voorbereiding van de openbare vergadering in november 2019 maakt en verspreidt de wijkraad flyers op ruim 1775  adressen. Daarnaast ontvangen de volgende mensen digitaal op naam een uitnodiging: wijkmanager Edwin van Haveren, wijkregisseur Helen Franken, wijkagent Jan van Uden, namens ZZG Rik Geerling, huisarts Paul Pulles.

Financiën.

De wijkraad ontving 1800 euro subsidie van de gemeente Nijmegen. De uitgaven betreffen voornamelijk vergaderkosten, zaalhuur en publiciteitskosten (bijvoorbeeld het drukken van de flyer voor de openbare wijkraadvergadering).

 Henk Sikking

Hermine Groenendaal.


Deel dit bericht!

Meer producten & diensten